Goodspeed Computer
 • ติดต่อสอบถาม
  095-451-3628

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ภาพรวม

Goodspeed Computer ได้จัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการที่เราใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผย และโอน “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชม “เว็บไซต์” หรือใช้ “บริการ” ของเรา “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้มีผลกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม “เว็บไซต์” หรือใช้ “บริการ” และไม่มีผลกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการของ “ผู้ใช้” Goodspeed Computer คนอื่นๆ

“นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา และเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้ “เว็บไซต์” และ “บริการ” ของเรา

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

 • ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุของคุณเพื่อเปิดบัญชี เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใดใดในขณะที่คุณใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เมื่อคุณได้ทำการสังซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น จำนวนครั้งที่คุณสั่งซื้อ ข้อมูลผู้ค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และสถานะของคุณ การจัดส่งสินค้าของเรา ใช้บริการบุคคลภายนอกบริการของเรา ซึ่งเราจำเป็นต้องร้องขอถึงสถานที่ของคุณในการจัดส่ง รวมไปถึงแผนกต่างๆที่คุณประจำอยู่ ตราบในที่คุณได้ยอมรับการมอบข้อมูลนั้นมา เพื่อความสะดวกในการรับสินค้า
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือบริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา กับฝ่ายบริการลูกค้าของเราหรือจากการตอบแบบสำรวจ ในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Line และ การติดต่อสื่อสารผ่านทางการโทรศัพท์

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Goodspeed Cpmputer จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการจัดส่งสินค้า จัดทำสถิติเพื่อวัตถุประสงค์ของธุรกิจของเรา รวมทั้งการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับบริการเสริมต่างๆ โปรโมชั่น ที่ลูกค้าเห็นว่ามีประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุซึ่งผลประโยชน์ในทางธุรกิจของเราโดยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย (รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและการศึกษาตลาด)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการเพียงเท่านั้น และเราจะไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายอนุญาตและกำหนดไว้ภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้บริการนี้

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เราอาจประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้

 • เพื่อจัดการความต้องการทางธุรกิจของเรา เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ สถิติ และการปรับปรุงบริการ
 • เพื่อทำการตลาดถึงคุณ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Goodspeed Computer ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของเราและเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งหมด
 • เพื่อตอบกลับรายการสั่งซื้อของคุณ เช่น ติดต่อคุณเกี่ยวกับรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในการสั่งซื้อที่คุณส่งมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา หรือ การติดต่อกลับในกรณีที่ผู้ให้บริการรับฝากส่งสินค้าของเราไม่สามารถติดต่อคุณ ณ สถานที่รับสินค้าได้

5. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของคุณด้วยเหตุผลต่อไปนี้ :

 • กับสมาชิกบริษัทในเครือของ Goodspeed Computer เพื่อให้บริการตามที่คุณต้องการหรือที่ได้รับอนุญาตจากคุณ เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดอื่นๆ ต่อนโยบายและข้อตกลงของเรา และเพื่อช่วยให้เราจัดการข้อความพร้อมใช้งานและการเชื่อมต่อของผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารของ Goodspeed Computer
 • กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการแก่เรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทำหน้าที่ภายใต้การชี้นำและในนามของเรา ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นผู้ให้บริการแก่คุณ เช่น ให้บริการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราแก่คุณ หรือให้ความช่วยเหลือและบริการลูกค้าแก่คุณ
 • กับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Goodspeed Computer หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ซึ่งรวมถึง :
  • ถ้าเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ
  • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ
  • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล
  • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา
  • ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้การบริการ
  • เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ การปฏิบัติตาม และหน้าที่การกำกับดูแลกิจการของเรา
 • ด้วยความยินยอมของคุณ เรายังจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ด้วยความยินยอมหรือคำชี้แนะของคุณ

6. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เมื่อคุณไปที่เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการของเรา หรือไปที่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราให้บริการออนไลน์ เราและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนผู้ขาย อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) เพื่อจดจำคุณในฐานะผู้ใช้ และเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ บริการที่คุณใช้ อีกทั้งเนื้อหาและโฆษณาออนไลน์อื่นๆ วัดประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและดำเนินการวิเคราะห์ และเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์และบริการของเรา แง่มุมและคุณลักษณะบางอย่างของบริการและเว็บไซต์ของเราจะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการใช้งานคุกกี้เท่านั้น ดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะปิดใช้งานหรือปฏิเสธคุกกี้ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถใช้งานได้

เราถือเอาการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเป็นตัวแสดงออกถึงการยินยอม หรือปฏิเสธ คุ๊กกี้ที่เราใช้บนเว็บไซต์ หากคุณไม่ประสงค์จะรับคุ๊กกี้หรือต้องการจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้คุ๊กกี้เกิดขึ้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ หากคุณหรือผู้ดูแลเว็บไซต์เลือกที่จะปฏิเสธคุ๊กกี้ เว็บไซต์จะยังสามารถใช้งานได้ กล่าวคือ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จะไม่มีส่วนไหนของเว็บไซต์ (ไม่รวมถึง เครื่องมือเกี่ยวกับการขนส่ง การติดตาม หรือตามหาพัสดุ) ที่ไม่สามารถใช้การได้หากคุณปฏิเสธคุ๊กกี้

7. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล ในขณะที่เราอุทิศให้ต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของเรา

เราจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งคุณได้ให้อนุญาต

Have no product in the cart!
0